Periodisme cooperatiu per la transformació social
directa.cat
SUBSCRIU-T'HI FES UNA DONACIÓ
Titular del Domini Web
LA DIRECTA SCCL (“DIRECTA”) (F-66807058) domiciliada a 08028-Barcelona, carrer Riera del Escuder no 38 – Nau 1 Planta 1 i amb CIF no F-66807058. Les dades de contacte del Responsable de Tractament son les següents: Telf: 935270982; e-mail: directa@directa.cat i lloc web: https://www.directa.cat/
Responsable
El Responsable del Tractament de les dades serà DIRECTA, i podrà ser contactada mitjançant les dades de localització proporcionades en l’apartat anterior.
Finalitat del tractament
LA-DIRECTA-PdD
Totes les dades que siguin proporcionades a DIRECTA amb motiu de la presentació de qualsevol formulari on-line o off-line, siguin subscriptors o donants, les dades dels col·laboradors, les persones sòcies o dels treballadors, les comunicacions rebudes al correu electrònic de DIRECTA i, en general, totes les comunicacions que s’hagin tingut amb el Responsable de Tractament de dades, seran recollides a la base de dades titularitat de DIRECTA per propiciar i garantir l’adequada gestió i compliment de les activitats i finalitats de DIRECTA i principalment mantenir las respectives relacions amb tots els referits titulars de interessos a la DIRECTA entre les quals estan complir i fer complir les obligacions entre la DIRECTA i els seus membres; Informar de notícies rellevants per la DIRECTA, els seus membres i els subscriptors i públic en general.
Legitimació
Consentiment explícit dels interessats (o els seus legals representants), abans de dur a terme qualsevol acció/comunicació.
Destinataris
Els destinataris que tindran accés a les dades proporcionades serà tot el personal de DIRECTA degudament autoritzat per a tal fi (sigui intern o extern) i tota societat, autoritat o entitat pública que, dintre de l’àmbit de les seves competències requereixi legítimament l’accés a les mateixes.
Drets dels interessats
Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si DIRECTA està tractant dades personals que el concerneixi. Els titulars de les dades personals tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades, i en aquest cas DIRECTA només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en alguns supòsits i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris i titulars de les dades podran oposar-se al tractament de les mateixes. En aquest cas, es deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots aquests drets es podran exercitar davant el Responsable del Tractament de les Dades a través de les diverses formes de contacte escrit, establertes més amunt. Així mateix, els usuaris podran, en determinades circumstàncies, plantejar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, podent informar-se en www.agpd.es.
Procedència
El propi usuari (o el seus legals representants), amb les seves dades i amb l’acceptació de les cookies en navegar pel lloc web abans indicat. Els usuaris subministradors de les dades són responsables de la veracitat de les dades facilitades.
Legislació Aplicable
Tot l’anterior està exposat conforme a la “Legislació Vigent” que comprèn de manera principal, el Reglament UE-679/2016 i la Llei orgànica espanyola 3/2018, de 5 de desembre de 2018.